กฎข้อบังคับสมาคม

กฎข้อบังคับของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2542

link