เงื่อนไขและข้อตกลง (Terms and Conditions)

** (อัปเดต 21 ต.ค. 65) ข้อตกลงนี้จะเริ่มมีผลใช้งานตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป **

 1. ข้อตกลง
  1. ผู้สมัครลงทะเบียนเป็นสมาชิกกับระบบส่วนกลางของสมาคมนักเรียนไทยในญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) ถือว่ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขที่สมาคมฯ จัดตั้งขึ้น
  2. หากมีการละเมิดข้อตกลงหรือเงื่อนไขใด ๆ สมาคมฯ โดยมติของคณะกรรมการบริหารภายในสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนสมาชิกภาพของสมาชิกผู้นั้น
  3. ข้อมูลที่สมาชิกลงทะเบียนถือเป็นความลับสูงสุด
 2. คุณสมบัติของผู้สมัครและสถานะของสมาชิก
  1. กฎข้อบังคับของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2542 กำหนดให้สมาชิก
   ของสมาคมฯ ประกอบด้วย สมาชิกสามัญ สมาชิกวิสามัญ และสมาชิกสมทบ ซึ่งได้ลงทะเบียนเป็น
   สมาชิกของสมาคมฯ ประจำปีแล้ว
   1. สมาชิกสามัญ หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทยและได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในฐานะ นักเรียนหรือนักศึกษา 
   2. สมาชิกวิสามัญ หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็น สมาชิกสามัญ
   3. สมาชิกสมทบ หมายถึง ผู้มีสัญชาติไทยที่ไม่ได้พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น หรือชาวต่างชาติ
  2. การเป็นสมาชิกสมาคมฯ สามารถทำได้โดย
   1. ลงทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ ผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฯ (https://tsaj.org/)
   2. ลงทะเบียนเป็นคณะทำงานสมาคมฯ
   3. ลงทะเบียนโดยวิธีอื่นใดที่จัดทำโดยคณะทำงานสมาคมฯ
  3. ผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ ผ่านเว็บไซต์สมาคม ให้ถือเป็นสมาชิกสามัญหากมีสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา ณ วันที่สมัคร (เลือกสมัครโดยเป็น “นักเรียนปัจจุบัน”) และให้ถือเป็นสมาชิกวิสามัญหากสิ้นสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษาแล้ว ณ วันที่สมัคร (เลือกสมัครโดยเป็น “ศิษย์เก่า (จบแล้ว)”) อนึ่ง ผู้ลงทะเบียนจะได้รับสมาชิกภาพหลังจากได้รับการยืนยันจากสมาคมฯ
  4. ผู้ที่ลงทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ โดยการลงทะเบียนเป็นคณะทำงานสมาคมฯ ให้ถือว่ามีสถานะตามคุณสมบัติที่ระบุตาม 2.1 ณ วันที่ลงทะเบียน
  5. สมาชิกสามัญที่สิ้นสุดสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา และมิได้ส่งหลักฐานแจ้งสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่แก่สมาคมฯ ให้ถือว่าเป็นสมาชิกวิสามัญ ณ วันที่สิ้นสุดสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา
  6. สมาชิกวิสามัญสามารถส่งหลักฐานแจ้งสถานภาพนักเรียนหรือนักศึกษา เพื่อเปลี่ยนสมาชิกภาพเป็นสมาชิกสามัญได้ โดยจะได้รับการเปลี่ยนสมาชิกภาพหลังได้รับการตรวจสอบหลักฐานและยืนยันโดยสมาคมฯ
  7. สถานภาพเดิมของสมาชิกสมาคมฯ ต่อโดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มต้นวาระการบริหารงานใหม่ เว้นแต่จะมีการพ้นสภาพการเป็นสมาชิกตาม 5.1 5.3 5.4 หรือ 5.5 หรือมีการประกาศให้เป็นอื่น
 3. สิทธิประโยชน์ของสมาชิกและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์
  1. สมาชิกที่ทำการลงทะเบียนกับระบบส่วนกลางของสมาคมฯ แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ ตราบที่ยังคงสมาชิกภาพ
   1.  ได้รับการลงทะเบียนเป็นนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (สอท.) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (สกญ. โอซากา) และ/หรือสถานกงสุลใหญ่ ณ นครฟูกูโอกะ (สกญ. ฟูกูโอกะ)
   2.  สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ ในฐานะสมาชิก
   3. ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสมาคมฯ สอท. สกญ. โอซากา หรือ สกญ. ฟูกูโอกะ ตามเขตพำนักอาศัย
   4. สามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินโดยทางสนทญ. จะเป็นสื่อกลางในการประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยและหน่วยงานอื่น ๆ  
   5. สมาชิกสามัญมีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการบริหารสมาคมฯ และออกเสียงเลือกตั้งหรือประชามติเลือกนายกสมาคมฯ
   6. สิทธิอื่น ๆ ตามที่กฎข้อบังคับของสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี 2542 กำหนด
 4. การส่งข้อมูลให้ สอท. สกญ. โอซากา สกญ. ฟูกูโอกะ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานเมืองและประธานสถานศึกษา
  1. สมาคมฯ สงวนสิทธิ์ในการส่งข้อมูลต่อไปนี้ ให้สอท. สกญ. โอซากา สกญ. ฟูกูโอกะ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประธานเมืองและประธานสถานศึกษาที่ขึ้นกับสมาคมฯ เพื่อเป็น
   ประโยชน์ในการประสานงานในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยในกรณีที่เป็นการส่งแบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำการส่งแบบเข้ารหัสเท่านั้น
   1.  ชื่อ นามสกุลจริงในภาษาไทยและอังกฤษ
   2.  เพศ
   3. วันเดือนปีเกิด
   4. ที่อยู่อาศัย หรือจังหวัดที่พำนัก
   5. อีเมลและเบอร์โทรศัพท์
   6. สถาบันศึกษา ระดับการศึกษา และสาขาวิชา
   7. ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับติดต่อฉุกเฉิน
 5. การพ้นสภาพการเป็นสมาชิก
  1. ถึงแก่กรรม
  2. สิ้นสุดตามวาระการบริหารงานของสมาคมฯ ประจำปี โดยถือเอาวันที่ 31 มีนาคมของทุกปีเป็นวันครบวาระ
  3. ลาออกโดยการยื่นใบลาออกต่อนายกสมาคมฯ
  4. ขาดคุณสมบัติของสมาชิกภาพประเภทนั้น ๆ
  5. คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อาจนำชื่อสมาชิกผู้นำความสูญเสียต่อส่วนรวมมาเสนอต่อที่ประชุมของ
   คณะกรรมการฯ เพื่อคัดชื่อออกจากสมาชิกภาพด้วยคะแนนเสียง 3 ใน 4 จากที่ประชุมฯ ทั้งนี้สมาคมฯ ต้องแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบ เพื่อชี้แจงข้อกล่าวหาต่อที่ประชุมฯ ภายใน 30 วันนับจากที่เสนอชื่อ
 6. การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขสมาคม
  1. ข้อตกลงและเงื่อนไขอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามมติเห็นสมควรของคณะกรรมการบริหารภายในสมาคมฯ ทั้งนี้เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของข้อตกลงและเงื่อนไข สมาคมฯ จะต้องแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ให้สมาชิกรับทราบอย่างน้อย 7 วันก่อนบังคับใช้ 
  2. ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับก่อนการเปลี่ยนแปลงหมดอำนาจลงหรือเป็นไปตามที่ระบุในข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับใหม่
  3. ให้ถือว่าข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับล่าสุดเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้รับการรับทราบและยอมรับจากสมาชิกของสมาคมฯ ทุกคน

สามารถดูข้อตกลงและเงื่อนไขในรูปแบบไฟล์ได้ ที่นี่