ประกาศการเลือกตั้งนายกสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 84

กำหนดการเลือกตั้ง

27 กุมภาพันธ์ – 19 มีนาคม 2566 เปิดรับสมัครผู้สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งตำแหน่งนายกสมาคม (รายละเอียดด้านล่าง)

20 มีนาคม 2566 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

21 มีนาคม 2566 ประกาศรายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

27 -28 มีนาคม 2566 ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง (ผ่านเว็บไซต์สมาคมฯ)

29 มีนาคม 2566 ประกาศผลการเลือกตั้ง และรับเรื่องคัดค้านผลการเลือกตั้ง

30 มีนาคม 2566 ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

เอกสารประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้ง

ประกาศการเลือกตั้ง (คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง กำหนดการ และข้อกำหนดอื่น ๆ)

*ผู้สมัครรับเลือกตั้งจะต้องจัดทำโปสเตอร์แสดงวิสัยทัศน์ ขนาด A4 แนวนอน จำนวน 1 แผ่น โดยทางสมาคมฯ จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ในสือของสมาคมฯ ต่อไป