Content > Handbook

ขั้นตอนการเตรียมตัวกลับประเทศไทย

หลายคนอาจจะไม่ทราบหรือไม่แน่ใจในขั้นตอนที่จะต้องทำก่อนที่จะกลับไทยหลังจบการศึกษากัน   ทางสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ(สนร.) จึงได้เขียนหลักเกณฑ์ขั้นตอนปฎิบัติต่างๆในการเตรียมตัวเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักเรียนไทย  รวมถึงคนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้เข้าใจและทราบถึงขั้นตอนต่างๆที่ต้องทำก่อนกลับบ้าน  ขั้นตอนต่างๆมีดังนี้

*  ขั้นตอนที่ต้องประสานกับ สนร.

I การศึกษา

1.*   ส่งหนังสือแจ้งสนร. เรื่องขอเดินทางกลับเนื่องจากสำเร็จการศึกษา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน  โดยส่งมาให้ สนร. เพื่ออนุมัติก่อนการซื้อตั๋วเครื่องบินกลับประเทศไทย   ทั้งนี้ ให้เดินทางกลับประเทศภายใน 20 วัน หลังจากวันที่ทราบว่าจบการศึกษา  ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.thaiembassy.jp/education/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=73&Itemid=39

2. ส่งรายงานการศึกษาของภาคการศึกษาล่าสุดที่ประเทศไทย โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ และส่งใบรายงานผลการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ (ออกโดยสถานศึกษา) แบบฟอร์มรายงานผลการศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.thaiembassy.jp/education/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=19&Itemid=39

3.*สำหรับนักเรียนที่ต้องส่งวิทยานิพนธ์เพื่อให้สำเร็จการศึกษา ขอให้ทำสรุปวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยประมาณ 10 หน้า โดยส่งมาทางอีเมล์ที่csctokyo@sepia.ocn.ne.jp ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

4.  ให้จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพื่อส่งให้สำนักงานก.พ. และเพื่อนำไปใช้เองในอนาคตซึ่งควรขอไว้หลายชุด ดังนี้

1) หนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษาฉบับภาษาอังกฤษ ออกโดยสถานศึกษา

2) ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์  ภาษาอังกฤษ

3) หนังสือแจงหลักสูตรการศึกษา (ฉบับภาษาอังกฤษ) ของสถานศึกษาที่ นทร. สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคุณวุฒิ (หากมี)

II การยกเลิกสัญญาต่างๆ

1.*ยกเลิกที่พักล่วงหน้าตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญาเช่า (แจ้งทางอีเมล์ให้ สนร.ทราบในฐานะผู้ค้ำประกันด้วย) ควรตรวจสอบรายละเอียดในสัญญาเช่า ว่ามีเงื่อนไขเช่นไรในการแจ้งย้ายออก เช่น ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน ต้องใช้เอกสารอะไรในการแจ้ง และปรึกษาว่าค่า 敷金จะทำการคืนกันอย่างไร และในวันออกจากห้องพักต้องตรวจสอบว่าได้ขนย้ายสัมภาระตลอดจนขยะออกจากที่พักอาศัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งหมด เพื่อไม่ให้เกิดค่าปรับเพิ่มเติม (ซึ่งนักเรียนต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมด)

2. การยกเลิกบัตรประกันสุขภาพ ให้นำ บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ตั๋วเครื่องบิน หรือ E-ticket ที่แสดงการกลับประเทศ พร้อมกับบัตรประกันสุขภาพไปยื่นที่เขต เพื่อทำเรื่องยกเลิก (หากแจ้งยกเลิกใกล้วันกลับสามารถคืนบัตรประกันสุขภาพได้เลยที่เขต แต่หากแจ้งยกเลิกล่วงหน้าก่อนหลายวัน ทางเขตจะให้ซองจดหมายมาเพื่อทำการส่งคืนให้กับทางเขตภายหลังทางไปรษณีย์) กรุณาปรึกษาทางเขตดูว่าสามารถใช้บัตรประกันสุขภาพได้จนถึงวันกลับหรือไม่

3. ยกเลิกสาธารณูปโภคและสัญญาบริการต่างๆ โดยควรปรึกษาแต่ละบริษัทในการยกเลิกค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าแก๊ส ค่าโทรศัพท์บ้าน ค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอินเตอร์เนต เนื่องจากแต่ละบริษัท หรือแต่ละเขตที่พักอาศัยมีขั้นตอนการยกเลิกไม่ตรงกัน และหลังจากยกเลิก ค่าใช้จ่ายที่คงค้างไว้ต้องจ่ายอย่างไร เพราะบางแห่งสามารถจ่ายเงินสดได้

4. ดำเนินการปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร

III การเดินทางกลับ

1. เตรียมเก็บสัมภาระควรเริ่มจัดลงกล่องแต่เนิ่นๆ และค้นหาบริษัทที่ให้บริการส่งของกลับประเทศไทยทางเรือ กรณีที่มีสัมภาระเป็นจำนวนมาก

บริการขนส่งสิ่งของกลับไทย มีแนะนำ 2 ที่ 1. บริษัทซีทรานซ์ เบอร์ 090-9109-8594 หรือ 0427-369-926

และ 2 บริษัทเคนโค  เบอร์ 03-5492-7222

2. ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินให้ศึกษารายละเอียดก่อน และสามารถหาหมายเลขโทรศัพท์เอเยนซี่การบินไทยได้จาก เวป สนร http://www.thaiembassy.jp/education/content/view/23/50/

3. ต้องคืนบัตรประจำตัวคนต่างด้าว(外国人登録証明書)ให้เจ้าหน้าที่ที่ด่านตรวจฯ ที่สนามบินญี่ปุ่น ในตอนเดินทางกลับออกนอกประเทศ (ตอนตรวจลงตราหนังสือเดินทาง)

* คนที่จะศึกษาต่อระดับ ป.โท ที่ญี่ปุ่น  ต้องทำหนังสือแจ้งมาที่ สนร. (ศึกษาที่ใด ทุนอะไร พร้อมใบตอบรับจากมหาวิทยาลัย)*

*คนที่ได้รับการตอบรับให้เข้าทำงานในบริษัทที่ประเทศญี่ปุ่น ให้เขียนหนังสือแจ้งมายัง สนร. ด้วย (พร้อมแนบเอกสารตอบรับการเข้างาน)*

**คนที่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้เข้าทำงาน หรือยังไม่เข้าเรียน ป.โทในทันที ให้กลับประเทศไทยทันที**

IV การรายงานตัวเมื่อกลับถึงไทย

1. เมื่อกลับถึงไทยให้ไปรายงานตัวกลับประเทศไทยที่สำนักงาน ก.พ. โดยเร็ว และควรนัดหมายเวลาล่วงหน้า ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลนักเรียนทุน 1 อำเภอ 1 ทุน เบอร์โทรศัพท์ 0-2281-8479 ติดต่อ พี่สุภร หรือ พี่ณรัญญา สำหรับเรื่องค่าใช้จ่ายให้ติดต่อ กลุ่มงานคลัง ที่หมายเลข 0-2280-3420

2.  สำหรับนักเรียนชาย อย่าลืมไปดำเนินการเรื่องเกณฑ์ทหารหลังจากกลับประเทศไทย  สำหรับคนที่ศึกษาต่อและต้องทำเรื่องผ่อนผันดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiembassy.jp/education/content/view/210/41/

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้โทรมาปรึกษาที่ พี่ยูโกะ หรือพี่ปุ๋ย ที่เบอร์ 03-5424-0652 (จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00 -12.00น.,13.30-17.30น.)

สามารถดาวน์โหลดเอกสาร เพื่อทำการตรวจสอบการดำเนินการกลับประเทศไทยได้ที่ http://www.thaiembassy.jp/education/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=74&Itemid=39