คณะทำงาน TSAJ 83

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

ชื่อ-นามสกุลตำแหน่ง
นายฤทธานุภาพ ถาวรนายกสมาคมฯ
รักษาการแทนประธานฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ
นางสาวพรพรรณ สุวรรณธาดาอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคฮอกไกโด
นายวัชราวุธ มาสวัสดิ์อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคโทโฮคุ
นายทชภณ ลีลาประชากุลอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันโต
นายกัญจนสิทธ ทองเล็กอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันไซ
นางสาวปาริษา สุพิทยากุลอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุ
รักษาการแทนประธานฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ
นายอภิพล แซ่ตั้งอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูบุ
ประธานฝ่ายสำนักนายกสมาคมฯ
นายปฏิพล บุณยะเวชชีวินอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคิวชู
นายทศพร วิจักษณ์เมธีประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และทะเบียน
นายนภัส ลิลิตตระกูลประธานฝ่ายสร้างความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่วนกลาง