คณะทำงาน TSAJ 83

คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ

NamePosition
นายฤทธานุภาพ ถาวรนายกสมาคมฯ
และรักษาการแทนประธานฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ ลำดับที่ 1
นางสาวพรพรรณ สุวรรณธาดาอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคฮอกไกโด
นายวัชราวุธ มาสวัสดิ์อุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคโทโฮคุ
นายทชภณ ลีลาประชากุลอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันโต
นายกัญจนสิทธ ทองเล็กอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคันไซ
นางสาวปาริษา สุพิทยากุลอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูโกกุและชิโกกุ
และรักษาการแทนประธานฝ่ายการเงินและการประเมินโครงการ ลำดับที่ 2
นายอภิพล แซ่ตั้งอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคชูบุ
และประธานฝ่ายสำนักนายกสมาคมฯ
นายปฏิพล บุณยะเวชชีวินอุปนายกสมาคมประจำภูมิภาคคิวชู
นายทศพร วิจักษณ์เมธีประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ มัลติมีเดีย และทะเบียน
นายนภัส ลิลิตตระกูลประธานฝ่ายสร้างความสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่วนกลาง