คณะทำงาน TSAJ 79

ตำแหน่งPOSITIONคำนำหน้าชื่อ-นามสกุลNAME
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคมฯPresidentนายเอกสิทธิ์ เพิ่มพูนพิพัฒน์Ekasit Phermphoonphiphat
รองนายกสมาคมฯVice Presidentนางสาวกุลธิดา ทองภูเบศร์Kullathida Thongbhubate
เลขาธิการSecretary General
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (ฮอกไกโด)Regional Vice President for Hokkaido Areaนางสาวพัทธ์วิรา บุญจริงPatwira Boonjing
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (โทโฮคุ)Regional Vice President for Tohoku Areaนายศุภวิชญ์ กมลประเสริฐสุขSupawich Kamonprasertsuk
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (คันโต)Regional Vice President for Kanto Areaนายอานนท์ เปลี่ยนใจสุขArnon Plianchaisuk
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (ชูบุ)Regional Vice President for Chubu Areaนายไตรรัตน์ อรุณวงศ์Trairat Aroonwong
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (ชูบุ)Regional Vice President for Chubu Areaนายสิทถกานต์ สิทธิSitthakarn Sitthi
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (คันไซ)Regional Vice President for Kansai Areaนางสาวภัทรพร ใจขานPattaporn Jaikhan
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (ชูโกกุและชิโกกุ)Regional Vice President for Chugoku and Shikoku Areaนายสุรเจษฐ์ ก้อนจันทร์Surajet Khonjun
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (คิวชู)Regional Vice President for Kyushu Areaนายวีระเดช สิทธิพลWeeradet Sittiphon
ฝ่ายสนับสนุน
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศDirector of Information Technologyนายณัท ภวสันต์Nat Pavasant
ประธานฝ่ายศิลป์และมัลติมีเดียDirector of Arts and Multimediaนางสาวพชรวรรณ ยอดโตมรPatcharawan Yodtomorn
ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์Director of Public Relationsนายทวีศักดิ์ เอี่ยมสวัสดิ์Taweesak Emsawas
ประธานฝ่ายทะเบียนDirector of Registrationนางสาวสุกฤตา อนันตวิทยานนท์Sukritta Anantawittayanon
ประธานฝ่ายดูแลสื่อสังคมออนไลน์Director of Social Administratorนายณัฏฐพล เสาวนะNatthapol Saovana
ฝ่ายบริหาร
ประธานฝ่ายการเงินDirector of Financeนางสาวภาสิรี ทองไทยPasiree Thongthai
ประธานฝ่ายการเงินDirector of Financeนายกิตติพิชญ์ กลั่นเลี้ยงKittipit Klanliang
ประธานฝ่ายประเมินผลโครงการDirector of Project Evaluationนายสรวิศ อุจจาภิมุขSoravit Utjapimuk
ประธานฝ่ายการตลาดDirector of Marketingนายหฤษิฎ วงษ์ดาราHaruesit Wongdara
ฝ่ายกิจกรรม
ประธานฝ่ายวิชาการDirector of Academic Affairsนางสาวพรทิพา พูนผลทรัพย์Poonpolsub Porntipa
ประธานฝ่ายกีฬาและสันทนาการDirector of Sports and Recreationนายพัฒน สรณสถาพรPattana Soranasataporn
ประธานฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศDirector of International Relationsนางสาวหทัยภัทร อรุณศิริพงศ์Hathaiphat Aroonsiripon