คณะทำงาน TSAJ 77


สำหรับแผนผังโครงสร้างองค์กร มีแผนว่าจะจัดให้รองนายกสมาคมฯแต่ละคนดูแลทั้งหมด 3 ฝ่ายหลักๆ ซึ่งแบ่งเป็น ฝ่ายสนับสนุน ทำหน้าที่สนับสนุนและเตรียมการสำหรับกิจกรรมที่จัดโดยทางสมาคม ฝ่ายบริหาร ทำหน้าที่หาเงินสนับสนุน และประเมินโครงการเมื่อมีโครงการเสนอเข้ามาที่สมาคม รวมถึงการดูแลรายรับรายจ่ายของทางสมาคม และฝ่ายกิจกรรม ทำหน้าที่จัดกิจกรรมที่จัดโดยทางสมาคม ซึ่งรวมถึงงานวิชาการและงานกีฬา นอกจากนี้ยังจัดให้มีอุปนายกส่วนภูมิภาค สำหรับเป็นตัวแทนในการรับ-ส่งข้อมูลข่าวสารจากทางสมาคมเพื่อกระจายข่าวหรือเชิญชวนคนไทยในญี่ปุ่นได้รับรู้ข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมจากทางสมาคมอย่างทั่วถึงกัน ทั้งนี้ได้จัดให้มีเลขาธิการสมาคมเพื่อเป็นตัวแทนจากทางสมาคมฯในการติดต่อกับทางสถานฑูตอีกด้วย

Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ’77) Executive Board

Presidentนายณัฐนัย คุณานุสนธิ์Mr.Nattanai KunanusontTokyo Institute of Technology
Vice Presidentนายวศิณ กลินทะMr.Wasin KalinthaOsaka University
Vice Presidentนางสาวณัฐณิชา มณีอินทร์Ms.Nutnicha Manee-inTokyo Institute of Technology
Vice Presidentนายภัทรพล พลังวชิราMr.Patarapon PalungvachiraTokyo Institute of Technology
Secretary Generalนายปณิธิ อัจฉราฤทธิ์Mr.Paniti AchararitTokyo Institute of Technology
Secretaryนางสาวสุนทราภรณ์ หันตุลาMs.Soontaraporn HuntulaTokyo Medical and Dental University
Director of Information Technologyนายสิรวิชญ์ สพโชคMr.Sirawit SopchokeOsaka University
Director of Multimediaนายนภเขต จิรบวรพงศาMr.Noppakhate JiraborvornpongsaTokyo Institute of Technology
Director of Artsนางสาวพัชชา พรกระกฤตMs.Patcha PornpragitThe University of Tokyo
Director of Registration and Evaluationนางสาวกรรวี สายเพ็ชรMs.Kornravee SaipetchTokyo Institute of Technology
Director of Welfare and Medical Treatmentนางสาวจรรยารักษ์ สุริยุทธMs.Janyaruk SuriyutTokyo Medical and Dental University
Director of Public Relationsนางสาวธนัตถ์อร พรพัฒน์เดชอุดมMs.Thanataon PornphatdetaudomTokyo Institute of Technology
Director of Financeนายธนวัชร์ อัศวถาวรวานิชMr.Thanawat AsawatavonvanichTokyo Institute of Technology
Treasurerนางสาวพรเพ็ญ ลิมปนิลชาติMs.Pornpen LimpaninlachatTokyo Institute of Technology
Director of Project Evaluationนางสาวภาธินันท์ ไทยทัตกุลMs.Phathinan ThaithatkulTokyo Institute of Technology
Director of Academic Affairsนางสาวสุพิมพ์มาศ เธียรหิรัญMs.Supimmas ThienhirunTokyo Institute of Technology
Director of Sportsนายเทวินทร์ บัวศรีMr.Taywin BuasriTokyo Institute of Technology
Director of Activity and Recreationนายอธิวัฒน์  บุตรมารศรีMr.Athiwat ButmarasriTokyo Institute of Technology
Director of International Relationsนายโสภัคค์ ศุภกุลMr.Sopak SupakulTokyo Medical and Dental University
Regional Vice President for Kanto Areaนางสาวปวรี นนทะแสนMs.Pawaree NonthasaenTokyo Medical and Dental University
Regional Vice President for Kansai Areaนพ.อดิศร รัตนโยธาAdisorn Ratanayotha, MDOsaka University
Regional Vice President for Tohoku Areaนายมหรรณพ ฟักขาวMr.Mahunnop FakkaoTohoku University
Regional Vice President for Hokkaido Areaนายเจตนิพิฐ บ่อทองMr.Jednipit BorthongHokkaido University
Regional Vice President for Kyushu Areaนายปัณณวัฒน์ วีรบุรีนนท์Mr.Pannavat VeeraburinonRitsumeikan Asia Pacific University

ประธานเมือง (City Heads)

Head of Tokyoนางสาวปวรี นนทะแสนMs.Pawaree NonthasaenTokyo Medical and Dental University
Head of Saitamaนางสาวปัทมาภรณ์ พิริยะกิจไพบูลย์Ms.Patthamaporn PiriyakitpaiboonSaitama University
Head of Kanazawaนายภัทรวุฒิ มาลีหวลMr.Pattaravut MaleehuanJapan Advanced Institute of Science and Technology
Head of Tsukubaนายณัฐพงศ์ ธรรมวงค์Mr.Nattapong ThammawongUniversity of Tsukuba
Head of Nagaokaนายปริญญา หล่อจีระชุณห์กุลMr.Prinya LorchirachoonkulNagaoka University of Technology
Head of Yokohamaนายบุญฤทธิ์  วสุโสภณMr.Boonyarit WasusoponYokohama College of Commerce
Head of Kyotoนายสมชัย พรมเมืองMr.Somchai PrommuangKyoto University of Art and Design
Head of Osakaนายปิยะพงษ์ ศิริสุทธานันท์Mr.Piyapong SirisutthanantOsaka University
Head of Shigaนายทรงพล ตีระกนกMr.Songpon TeerakanokRitsumeikan University
Head of Naraนายวรัญญู ฟูวัฒนศิลป์Mr.Varunyu FuvattanasilpNara Institute of Science and Technology
Head of Kobeนายอภิทัศน์ เตชาพลาเลิศMr.Apitas TachaplalertKobe University
Head of Kochiนางสาวฝากฝัน ดุริยศาสตร์Ms.Farkfun DuriyasartKochi University of Technology
Head of Hiroshimaนายศุภณัฐ โล่ห์จินดารัตน์Mr.Supanat LojindaratHiroshima University
Head of Nagoyaนางสาวอัญธิชา จิระถาวรฤกษ์Ms.Aunthicha JirathawornlerkNagoya University
Head of Ehimeนายศิรเศรษฐ์ บัณฑุชัยMr.Sirasate BantuchaiEhime University
Head of Mieนางสาวศศิชา เชนส้มMs.Sasicha ChensomMie University
Head of Sendaiนายมหรรณพ ฟักขาวMr.Mahunnop FakkaoTohoku University
Head of Aomoriนางสาวปิยรัตน์ กรรณาธิกรณ์Ms.Piyarat KannatikornAomori Chuo Gakuin University
Head of Moriokaนายณรงค์ศักดิ์ พิชญพิศุทธิ์Mr.Narongsak PitchayapisutIwate University
Head of Hokkaidoนายเจตนิพิฐ บ่อทองMr.Jednipit BorthongHokkaido University
Head of Fukuokaนายสาธิน  ศรียุทธไกรMr.Sathin SriyuttakraiFukuoka Institute of Technology
Head of Kumamotoนายวงศกร จันทร์เสี้ยวรัศมีMr.Wongsakorn ChanseawrassameeKumamoto University

ทีมปฏิบัติการ (Operation Teams)

Information Technology Team

นายชลเทพ กิจสินธพชัยMr.Chonlathep Kitsinthopchai
นายนภยุสม์ ศรีวัฒนศักดิ์Mr.Noppayut Sriwatanasakdi
นางสาวพิชามญชุ์ โสมรังสรรค์Ms.Bhichamon Somarungson
นายขจรวุฒิ อุ่นใจMr.Kajornvut Ounjai

Registration and Evaluation Team

นางสาวสุขุมาลย์ อาชาสันติสุขMs.Sukhumarn Archasantisuk
นายวริทธิ์ เอื้ออำนวยชัยMr.Warit Ua-amnueychai

Welfare and Medical Treatment Team

นายณัฐพล กิตติคุณเดชาMr.Nuttaphon Kittikundecha
นางสาวทัศน์ทวี เข็มวงษ์Ms.Thatawee Khemwong
นางสาวพริมา บูรณสินMs.Prima Buranasin
นางสาวจุฑามาศ ดีโพธิ์Ms.Chutamas Deepho
นางสาวพิชญา บารมีMs.Phichaya Baramee

Public Relations Team

นางสาวสโรชา โสธรประภากรMs.Sarocha Sothornprapakorn
นางสาวบัณฑิตา ตรีพงศ์Ms.Bantita Treepong
นายมหรรณพ ฟักขาวMr.Mahunnop Fakkao

Finance Team

นางสาวภัณฑิรา ชิโนทัยกุลMs.Punthira Chinotaikul
นางสาวสรวีย์ ธัญญมาดาMs.Sorawee Thunyamada
นายเตชิต ตริตระการMr.Techit Tritrakarn
นายจิตรภณ จิรกุลสมโชคMr.Jittrapon Jirakulsomchok
นางสาวธิดารัตน์ จันท์จเริญวงษ์Ms.Thidarut Junjalearnvong
นายหฤษิฎ วงษ์ดาราMr.Haruesit Wongdara
นายสุกฤษฏิ์ วินยเวคินMr.Sukrit Vinayavekhin

Academic Affairs Team

นายศุภณัฐ ชัยดีMr.Supanut Chaidee
นายกตัญญู กุลตระวุฒิMr.Katanyu kultravut
นางสาวทิพย์อนงค์ ผลิตนนท์เกียรติMs.Tipanong Palitnonkert
นางสาวณัฐนิชา เทพพรพิทักษ์Ms.Nutnicha Theppornpitak
นายศิวัช มโนมัยสันติภาพMr.Siwat Manomaisantiphap
นางสาวภาธินันท์ ไทยทัตกุลMs.Phathinan Thaithatkul
นายณัฐวุติ แซ่ลิ้มMr.Natthawute Sae-Lim
นายกฤติน อินทรวิจิตรMr.Krittin Intharawijitr
นางสาวจุติภรณ์ ทัสสกุลพนิชMs.Jutiporn Thussagunpanit
นางสาวชาริณี วิโนทพรรษ์Ms.Charinee Winotapun
นายนพพล กีรติวรนันท์Mr.Nopphon Keerativoranan
นางสาวศศิภา บุญยุบลMs.Sasipa Boonyubol
นางสาวกนิษฐา กมลชัยวานิชMs.Kanittha Kamonchaivanich
นายกิตติศักดิ์ ผ่องไพศาลเสรีMr.Kittisak Pongpaisanseree
นายชาตรี พานิชอุดมMr.Chatri Panitudom
นายวรากร ญาณวชิรากุลMr.Warakorn Yanwachirakul
นางสาวณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่นMs.Nutthanun Thanomvajamun
นายวริทธิ์ เอื้ออำนวยชัยMr.Warit Ua-amnueychai
นายณัฐนนท์ ธาราไชยMr.Nattanon Tharachai
นางสาวภาวินี นันตาMs.Phawinee Nanta
นายพัทธ ธีรสวัสดิ์Mr.Pat Teerasawat

Sports Team

นางสาวอัจฉรา คำทรายMs.Atchara Komsai
นายธีรภัทร์ อนันต์อนุชาติกุลMr.Teerapat Anananuchatkul
นายกสินันท์ สุทธิวนิชMr.Kasinan Suthiwanich
นายนรวิชญ์ มังคละทนMr.Norwich Mungkalaton
นางสาวจุฬาลักษณ์ สมโภชMs.Chulaluk Somphotch

Activity and Recreation Team

นายเมฆ ศรีหล่มสักMr.Mek Srilomsak
นายโอฬาร เอื้อวิทยาศุภรMr.Olan Aeovithayasupon
นายชานนท์ เหลืองมีกูลMr.Chanon Leungmekul
นายวรวัฒน์  พละศิลป์Mr.Worawat Palasilp

International Relations Team

นายภรภัทร องค์กาญจนาMr.Porapat Ongkanchana
นางสาวนภัสสร ดำรงกุลชาติMs.Napatsorn Dumrongkulchart
นายสรวิศ อุจจาภิมุขMr.Soravit Utjapimuk
นายบารมี เจริญสมบัติอมรMr.Baramee Charoensombutamon
นางสาวณัฐนันท์ ถนอมวาจามั่นMs.Nutthanun Thanomvajamun
นางสาวหทัยภัทร อรุณศิริพงศ์Ms.Hathaiphat Aroonsiripong
นางสาวเมธ์ ดุรงคเวโรจน์Ms.Mae Durongkaveroj