คณะทำงาน TSAJ 74

Thai Students’ Association in Japan under the Royal Patronage (TSAJ’74) Executive Board

นายกสมาคมฯนายอรรถวุฒิ จันทพันธ์
รองนายกสมาคมฯ (ฝ่ายบริหาร)นางสาวศลิตา สมบัติศิริ
รองนายกสมาคมฯ (ฝ่ายกิจกรรม)นางสาวศศิณี พฤกษ์ประเสริฐ
เลขาธิการสมาคมฯนายจารุชัย สุจริตธรรม
เลขานุการสมาคมฯนางสาวสุวัฒนา แดงสุภา
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (คันโต)นายณัฐ วงษ์สุรีย์รัตน์
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (คันไซ)นางสาวสุพัฒนา วิชากูล
อุปนายกฝ่ายภูมิภาค (คิวชู)นางสาวพรธิดา ปู่สละ
ผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนและประเมินผลนายสารัช วงศ์สุนทรพจน์
นายภาสกร เมืองพรหม
ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์นางสาวปัญจรัตน์ กิตติจรูญวิทย์
นายชิตชัย ควรเดชะคุปต์
นายภัทราวุธ จันทรังษี
ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินนายกีรติ เทอดนิธิ
นางสาวภควดี กอเจริญรัตนกุล
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศนายวนัส วชิรธรรมพร
นายดนัยพัฒน์ สดคมขำ
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการนางสาวสิริกานต์ พุกกะวรรณะ
ผู้อำนวยการฝ่ายกีฬาและนันทนาการนายนัฐพงศ์ ธรรมสาร
นายพีระพงศ์ กมลรุ่งวรากุล
ผู้อำนวยการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และสถานที่นายพชร ไพรพนาพงศ์
ผู้อำนวยการฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรมนางสาวจงกลนี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
นายทรงพล ชวนไชยะกูล