รู้จักสมาคม

ประวัติสมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.)

สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนทญ.) เป็นชุมนุมนักเรียนไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความสามัคคี และจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของนักเรียน นักศึกษาไทยในประเทศญี่ปุ่น และส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างนักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่น

การรวมตัวเป็นชุมนุมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นเกิดจากนักเรียนไทยรุ่นแรกที่ได้เดินทางมาศึกษาในประเทศญี่ปุ่น ในฐานะนักเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระพันปีหลวง หรือ ทุนคิง ในปี พ.ศ. 2440 และชุมนุมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นได้ดำเนินกิจการสืบเนื่องมา จนกระทั่งปี พ.ศ. 2482 ได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่น” และในวันที่ 4 เดือนเมษายนปีเดียวกัน ได้เข้าเป็นสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ ชื่อของสมาคมฯ จึงเปลี่ยนเป็น “สมาคมนักเรียนไทยในประเทศญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์” หรือ “Thai Students’ Association in Japan under Royal Patronage (TSAJ)” และได้ใช้สืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน

กิจการของ สนทญ. ได้ดำเนินการโครงการที่เป็นประโยชน์สืบเนื่องในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านวิชาการ เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ การแนะแนวการศึกษา และการรวบรวมบทคัดย่องานวิจัย ด้านสังคม เช่น การแข่งขันกีฬานักเรียนไทย กิจกรรมสกีนักเรียนไทย กองทุนการศึกษาเพื่อเด็กไทยในชนบท และด้านวัฒนธรรม เช่น งานนิทรรศการไทย งานประเพณีสงกรานต์ และงานลอยกระทง เป็นต้น

The History of Thai Students’ Association in Japan under Royal Patronage (TSAJ)

Thai Students’ Association in Japan under Royal Patronage (TSAJ) is the association for the Thai students studying in Japan. TSAJ was established to encourage the unity, create the gainful activities for Thai students in Japan and promote the relationship among students, government officers and Thai people living in Japan.

The establishment of Thai Students’ Association in Japan was initiated by the first group of Thai students who came to Japan in 1897 to study under the King of Thailand’s scholarship. In 1939, the association was taken under Royal Patronage and renamed the “Thai Students Association in Japan under the Royal Pratonage (TSAJ)”.

TSAJ has managed a number of projects which are beneficial to academic, social or cultural aspects. Examples of academic projects are conference, educational counseling, collection of research abstracts. The projects that serve the social aspect are sport activity for Thai students, ski trip, and educational fund for Thai children in rural area. Lastly, some of the projects which serve cultural aspect are Thai exhibition, Songkarn Festival, and Loy Krathong Festival.

TSAJ歴史

「在日タイ留学生協会(TSAJ)」とは、 日本で勉強しているタイ人留学生がお互いの連携を強め、人脈を形成し、及び 日本に住んでいるタイ人との交流活動を協力۰支援することなどを目的として結成された学生会組織です。

TSAJはあらゆる方面においてタイ留学生にとって有益なプロジェクトを手掛けています。学会や大学についての相談、論文要旨の収集などの学問的な面から、タイ留学生向けのスポーツアクティビティの実施などもしています。またソンクーランフェスティバルやロイクラトンフェスティバルなどの各展示会における文化的交流にも力を入れています。

TSAJは1897年、後の”King’s Scholarship”となるタイ国王からの奨学金によって支援された最初のタイ人留学生が、日本へ渡った時に設立されました。そして同年4月にはプミポンアドゥンヤデート国王陛下(ラマ9世)から本協会を後援していただきました。それから今まで、この協会は継続的に組織されてきました。